ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “ซูซูกิ ทีโอเอ แจกเวสป้าคันเป็นแสน”

10 Apr
Print

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “ซูซูกิ ทีโอเอ แจกเวสป้าคันเป็นแสน”

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ซูซูกิ ทีโอเอ แจกเวสป้า คันเป็นแสน”

 

ประกาศผลครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1 ได้รับมอเตอร์ไซด์ vespa spirint 125 3vie abs 2016 
คุณปิยวิทย์  จตุนาม

รางวัลที่ 2 คูปองเงินสด 10,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล (ใช้สำหรับซื้อรถใหม่ที่โชว์รูมซูซูกิ ทีโอเอ )

1. คุณธณัชภรณ์    สิทธิสันติกุล
2. คุณศิรินภา      สุทธนิล
3. คุณเบญจมาศ   ดวงคำปัน
4. คุณสุพิศ       เสียงเพลิน
5. คุณกฤติกา    มีอาสา
6. คุณสุทธิวัช    ประสุนา
7. คุณนิยม         ผุยเจริญ
8. คุณสุภาพร    เวียงศรีมา
9. คุณแพรวพรรณ   อุ่นใจจิน
10. คุณสภาพร    เวียงศรีมา


รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลดค่าอะไหล่ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล (ใช้สำหรับซื้ออะไหล่ที่ศูนย์บริการซูซูกิ ทีโอเอ)
1. คุณกรชพรรณ    อินต๊ะ
2. คุณมลชล     ไชยรังษี
3. คุณกรกช      ชัยวงค์
4. คุณณิชกุล    สุขพัตร์
5. คุณสุธัญญา   จำกัด
6. คุณปฏิพาน     ศิริวงค์มงคล
7. คุณศิรินาภ       โพธิอยู่
8. คุณอัญชลี       มณีโรจน์
9. คุณบุญนาค     นำประธานสุข
10. คุณพิสิฏฐ์      เฉลิมชาติ
11. คุณเอกชัย      เครือคุณอุ่น
12. คุณจำรัส        สังคราช
13. คุณภัทรวดี     เจริญพร
14. คุณสมมารถ   คำอ้าย
15. คุณไพรรัตน์    ตุ่นคำ
16. คุณปานฤดี      นรีกานต์
17. คุณอรทัย        มาบุญมี
18. คุณศิรินภา      คำจีนา
19. คุณสุรินทร์      จิตติพิบูลวัฒน์
20. คุณบวชภพ    ณ ลำพูน

ประกาศผลครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1 ได้รับมอเตอร์ไซด์ vespa spirint 125 3vie abs 2016 
คุณ คุณจะแส   จะตี๋

รางวัลที่ 2 คูปองเงินสด 10,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล (ใช้สำหรับซื้อรถใหม่ที่โชว์รูมซูซูกิ ทีโอเอ )

1. คุณปราการ    อยู่เจริญดี
2. คุณพรวิไล     ธนะจินดาวงค์
3. คุณอุทิศ      สาระคำ
4. คุณภรณ์ทิพย์   อินต๊ะฟู
5. คุณธิดารัตน์      ศิริพงศ์
6. คุณศศิภากร      ศักดิ์สุริยา
7. คุณพัชรินทร์      ศิริสวัสดิ์
8. คุณสุรพันธ์       คำรินทร์
9. คุณศิริเมญ       แสงวรุณ
10. คุณจิราภรณ์   จิเรือน


รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลดค่าอะไหล่ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล (ใช้สำหรับซื้ออะไหล่ที่ศูนย์บริการซูซูกิ ทีโอเอ)
1. คุณไพรินทร์     ยานะ
2. คุณธวัชชัย       สืบอ้าย
3. คุณจารุพันธ์     ปุรยา
4. คุณธนาภา        ศรีสุวรณ
5. คุณวัชระ         สานดอน
6. คุณบุญธรรม    สุวรรภาษี
7. คุณณัทธามนต์รัตน์   วงค์งามเมือง
8. คุณนพมาศ       เจริญชัย
9. คุณปุณณภา     จิตต์ลือ
10. คุณเกรียงศักดิ์     สายลือภา
11. คุณธีรพงศ์        บัวขาว
12. คุณกิตติศักดิ์    ธิสา
13. คุณพิรักษณ์      ขุประวัติ
14. คุณภรณ์ทิพย์     อินต๊ะฟู
15. คุณรัสรินทร์        อมรพันธ์นภัส
16. คุณภัทรประภา    ธิมาเกตุ
17. คุณสนฏพล         วรรณสาร
18. คุณวิราวรรณ       ใจเงิน
19. คุณธนวัฒน์         แซ่ฉา
20. คุณกรรณิการ์     เอนกสัมพันธ์

ประกาศผลครั้งที่  3  วันที่  10 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 ได้รับมอเตอร์ไซค์ vespa sprint 125 3vie abs 2016 จำนวน 1 รางวัล

คุณหทัยภัทร   ศรีอุดม

รางวัลที่ 2 คูปองเงินสด 10,000 บาท สำหรับซื้อรถใหม่ที่ซูซูกิทีโอเอ จำนวน 10 รางวัล

1. บริษัท ทีเอนซี เซอร์วิช อาพารต์เม้น
2. คุณวิกานดา ทรัพย์อนันท์
3. คุณดารุณี เสรเมธากุล
4. คุณศราวุฒิ กันธะ
5. คุณจีราภรณ์ บัวใจ
6. คุณณัฐทา พรหมเรืองฤทธิ
7. คุณศิริญญา นะวะโต
8. คุณวัชระ สวนดอน
9. คุณนฤพล ประกอบกิจ
10. คุณมนต์ชัย มาตภาพ

รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลดค่าอะไหล่ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. คุณนิภา คำนัน.
2. คุณศราวุฒิ กันธา
3. คุณสิริกุล มุ่งกิตติกุล
4. คุณพูลพฤกษ์ โสภาใส
5. คุณณปพัฒน์ กลั่นขจร
6. คุณสกุลเกศ ปันต๊ะวงค์
7. บริษัท ทีเอนซี เซอรวิช อาพาต์เม้น
8. คุณนิมิตร มรกต
9. คุณศศิธร ชัยสาร
10. คุณณัฐวัฒน์ กิตยานพลักษณ์
11. คุณจตุพร อิทวุฒิ
12. คุณณพิชญา เพิ่มแสงทม
13. คุณปลัด หงษ์ทอง
14. คุณวัฒนพล เรืองฤทธิ์
15. คุณณรงค์ กันทะงาม
16. คุณอัมพร ดาวเรือง
17. คุณศรีจันทร์ มาดล
18. คุณรุ่งลดา ชาวบางงาม
19. คุณณรงค์เดช พงษ์เกตุ
20. คุณสุกิจ เตือนราษฏร์
สอบถามที่
โชว์รูม ซูซูกิ ทีโอเอ สาขาป่าแดด เชียงใหม่ โทร. 053-447-999
และที่ศูนย์มาตรฐานซ่อมสีและตัวถัง ทีโอเอ ออโต้เซลส์ สาขาป่าแดด โทร. 053-296-161
website : www.suzukitoaautosales.com/
FB :  www.facebook.com/SuzukiTOAAutoSales/
FB :  www.facebook.com/ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TOA เชียงใหม่
suzukitoaautosales-img-logo-s-c

เกี่ยวกับซูซูกิ ทีโอเอ

บริษัท ทีโอเอ ออโต้เซลส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งอยู่ในตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการเมื่อเดือนธันวาคม 2557

ที่อยู่เพิ่มเติม

บริษัท ทีโอเอ ออโต้เซลส์ จำกัด
(โชว์รูม ซูซูกิ ทีโอเอ สาขาป่าแดด เชียงใหม่)

107 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100